Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Segmenty

Segment Dystrybucji

77% - udział Segmentu Dystrybucji w EBITDA Grupy w 2015 roku, wobec 67% w 2014 roku.

Przychody ze sprzedaży Segmentu Dystrybucji w 2015 roku były wyższe niż w poprzednim roku o ponad 6%, na co wpływ miały:

 • Wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o ponad 3%),
 • Wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej (o blisko 3%),
 • Wzrost przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych,
 • Przychody z tytułu opłat przyłączeniowych osiągnęły poziom ponad 97 mln zł, tj. o ponad 58% więcej niż w 2014 roku. Był to efekt przyłączenia większej ilości farm wiatrowych oraz podstacji trakcyjnych na potrzeby trakcji PKP.

EBITDA Segmentu wzrosła o prawie 10% w ujęciu rok do roku, a EBIT był wyższy o 133 mln zł (blisko 16% r/r). Na wynik wpływ miały:

 • Wzrost marży na dystrybucji z uwzględnieniem strat sieciowych (o 161 mln zł),
 • Wzrost kosztów podatku od nieruchomości (o 18 mln zł),
 • Niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej (o 34 mln zł).

Zysk netto w 2015 roku był wyższy w ujęciu rocznym o 68 mln zł, a na wynik wpływ miały:

 • Poprawa wyniku operacyjnego Segmentu,
 • Wyższe obowiązkowe obciążenie podatkowe,
 • Wyższa efektywna stopa podatkowa r/r (wnikająca głównie z uzyskania ulgi technologicznej w roku 2014, co jednorazowo poprawiło wynik tamtego roku).

Nakłady inwestycyjne Segmentu Dystrybucji wyniosły 1 123 mln zł, tj. o prawie 25 mln zł mniej niż rok wcześniej.

W 2015 roku EBITDA Segmentu Dystrybucji wzrosła o 152 mln zł, czyli 10%, na co największy wpływ miały:

 • wzrost marży na dystrybucji (wzrost taryfy oraz wyższy wolumen przesłanej energii (+139 mln zł),
 • niższy poziom strat sieciowych (+22 mln zł),
 • wzrost przychodów z przyłączy (+36 mln zł ),
 • negatywny wpływ na wynik Segmentu wpływ miały: wzrost podatków od nieruchomości oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Segment Wytwarzanie

17% - Udział Segmentu Wytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy w 2015 roku, wobec 30% w 2014 roku.

Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej był spowodowany trzema głównymi wydarzeniami:

 • Istotnym spadkiem wolumenu produkcji energii elektrycznej z węgla (tj. o 28%) - prowadzone planowane prace remontowe jednego z bloków w Ostrołęce oraz zmniejszenie zapotrzebowania PSE na pracę w wymuszeniu,
 • Spadkiem produkcji energii z wody (o 18%) – niekorzystne warunki hydrologiczne,
 • Spadkiem urzędowej ceny sprzedaży energii ogłaszanej przez Prezesa URE, co jest istotne dla linii biznesowych Woda i Wiatr.

Dodatkowo na przychody Segmentu wpływ miały:

 • Niższy przychód z tytułu operacyjnej rezerwy mocy w porównaniu do 2014 roku (o 27%, tj. 14 mln zł),
 • Wyższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła (o 12 mln zł).

Spadek EBITDA wyniósł 323 mln zł i był w głównej mierze spowodowany

 • Gorszymi warunkami rynkowymi,
 • Wyjątkowo niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi,
 • Mniejszym zapotrzebowaniem na pracę w wymuszeniu, przy jednoczesnym remoncie kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce,
 • Ważnym czynnikiem kształtującym wyniki Segmentu była cena rynkowa praw majątkowych dla energii odnawialnej. W 2015 roku cena praw majątkowych utrzymywała się na niskim poziomie, znacznie niższym niż cena w roku 2014,
 • Niższy był wolumen produkcji energii odnawialnej brutto Grupy (o 65 GWh niższy, tj. o 4%).

Na wyniki Segmentu Wytwarzanie wpływ miały wydarzenia jednorazowe, takie jak odpisy i likwidacja projektów farm wiatrowych - w 2015 roku dokonano odpisów na łączną kwotę 32 mln zł. Nakłady inwestycyjne w Segmencie w 2015 roku wyniosły 392 mln zł i były wyższe o 121 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku (tj. o 45%).

Do pobrania: EBITDA Segmentu Wytwarzanie w podziale na linie biznesowe

EBITDA Segmentu Wytwarzanie w 2015 roku była o 323 mln zł (46%) niższa w ujęciu rok do roku, co spowodowane było m.in.:

 • Spadkiem przychodów ze sprzedaży energii (-231 mln zł), w wyniku spadku:
  • wolumenu produkcji z węgla,
  • produkcji energii elektrycznej z wody,
  • urzędowej ceny sprzedaży energii ogłaszanej przez Prezesa URE,
 • Spadkiem przychodów ze sprzedaży praw majątkowych (-224 mln zł) - w 2015 roku cena praw majątkowych utrzymywała się na znacznie niższym niż cena w roku 2014, co jest istotne dla linii biznesowych wiatr i woda,
 • Spadkiem przychodów z ORM (-14 mln zł),
 • Korzystny wpływ na wynik miały mniejsze koszty zużycia paliw (+145 mln zł), wynikające z mniejszej produkcji oraz niższych cen paliw.

Segment Sprzedaży

Przychody Segmentu Sprzedaży w 2015 roku wyniosły 5 740 mln zł i zostały utrzymane na poziomie z 2014 roku.

 • Niższy o 2% łączny wolumen sprzedaży energii elektrycznej został skompensowany wyższą o 3% średnią ceną sprzedaży,
 • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym były o 5% wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem,
 • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2015 roku były niższe o 11%.

W 2015 roku Segment Sprzedaży wypracował 172 mln zł EBITDA, tj. 8% EBITDA Grupy Energa w porównaniu z 131 mln zł EBITDA w 2014 roku.

Na wyniki Segmentu wpływ miały:

 • Wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej w 2015 roku (w ujęciu wartościowym o 29 mln zł) w porównaniu z 2014 rokiem,
 • Wzrost średniego kosztu zakupu energii elektrycznej w 2015 roku (wzrost cen energii na rynku oraz wyższy koszt ponoszony w związku pełnieniem funkcji „Sprzedawcy z Urzędu” przez ENERGA-OBRÓT SA),
 • Niższy jednostkowy koszt umorzenia praw majątkowych w porównaniu z 2014 rokiem,
 • Na poprawę EBITDA Segmentu w 2015 roku (o 36 mln zł) w ujęciu r/r miała zrealizowana w 2014 roku strata na obrocie „zielonymi” prawami majątkowymi co znacząco obniżyło masę marży na tej działalności w tamtym okresie.
 • W 2015 roku kilkukrotnie wzrósł wolumen sprzedaży gazu. Udział tej działalności w wynikach Segmentu nie jest jeszcze istotny, jednakże wzrost marży na sprzedaży gazu o 6 mln zł w 2015 roku w stosunku do 2014 roku przyczynił się do poprawy EBITDA Segmentu.
 • Negatywnie na EBITDA Segmentu w 2015 roku wpłynęło saldo na pozostałej działalności operacyjnej (-12 mln zł) oraz zmiana odpisu aktualizującego należności (-9 mln zł).

EBITDA Segmentu Sprzedaży w 2015 roku była o 41 mln zł, tj. 31% wyższa w ujęciu rok do roku

Na poprawę wyników w tym obszarze największy wpływ miały:

 • Wzrost marży na sprzedaży energii (+29 mln zł),
 • Wyższa marża na obrocie prawami majątkowymi (+36 mln zł)
 • Dodatkowa marża na sprzedaży gazu rozwijanej w 2015 r. (+6 mln zł).

Zobacz też