Obszary ryzyka

Poniżej przedstawiono poszczególne obszary Modelu ryzyka wraz z maksymalną i bieżącą ekspozycją na ryzyko w ramach danej kategorii

Ryzyka w obszarze strategicznym:

Grupa Enegra

Na poziomie Grupy Energa istotne ryzyka w obszarze strategicznym dotyczą:

 • Działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
 • Modelu zarządzania jakością obsługi klienta
 • Systemu nadzoru właścicielskiego
 • Efektywności systemu zarządzania przez cele

Segment Dystrybucji

W Segmencie Dystrybucji istotnym ryzykiem jest obranie nieoptymalnego kierunku rozwoju sieci dystrybucyjnej. Niepoprawna priorytetyzacja przedsięwzięć inwestycyjnych, niewłaściwe szacowanie wartości inwestycji czy nieoptymalne decyzje co do wyboru stosowanej technologii mogą prowadzić do:

 • Wyższych kosztów z tytułu strat sieciowych
 • Roszczeń finansowych wytwórców
 • Obniżenia bezpieczeństwa pracy sieci

Segment Wytwarzania

Dla Segmentu Wytwarzanie kluczową kwestią jest planowanie sposobu funkcjonowania w przyszłości spółki Energa Elektrownie Ostrołęka oraz zapewnienie środków na realizację obranej strategii. Niedostosowanie się do zmieniających warunków rynku oraz otoczenia prawno-regulacyjnego skutkować mogą:

 • Stratami finansowymi
 • Zagrożeniem ciągłości i jakości dostaw, usług
 • Utratą możliwych korzyści.

Segment Sprzedaży

Czynniki ryzyka rynkowego związanego z handlem energią elektryczną i paliwami, to głównie:

 • Nieoczekiwana zmienność cen
 • Brak wystarczającej płynności na rynku terminowym i SPOT
 • Zmienność generacji OZE,
 • Niedopasowanie strategii kontraktacji energii elektrycznej i gazu
 • Niedopasowanie prognoz potrzeb odbiorców na energię elektryczną i paliwo gazowe.

Zobacz też