Kluczowe dane operacyjne

Segment Dystrybucji
W 2015 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w średnio o 3%. Wzrost przeciętnej stawki dystrybucyjnej wyniósł ponad 3% w ujęciu rok do roku.

W 2015 roku poprawiliśmy planowane wskaźniki niezawodności

Na koniec 2015 roku wskaźnik SAIDI (planowane i nieplanowane z katastrofalnymi) był wyższy od roku poprzedniego o 9%. Poziom wskaźnika SAIFI spadł od roku poprzedniego o 3%.

W 2015 roku liczba klientów ENERGA-OPERATOR wzrosła o 0,2% w stosunku do ubiegłego roku

2,9 mln – liczba klientów ENERGA-OPERATOR na koniec 2015 roku

Segment Wytwarzanie
Niższa produkcja energii elektrycznej w trudniejszych warunkach

W 2015 roku Grupa Energa wyprodukowała 4,1 TWh energii elektrycznej wobec 5,1 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na poziom produkcji największy wpływ miały:

 • Spadek produkcji opartej o paliwo węglowe w elektrowni systemowej w Ostrołęce spowodowany m.in. remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni systemowej oraz mniejszym zapotrzebowaniem PSE na pracę w wymuszeniu.
 • Niższa produkcja energii w elektrowniach wodnych przepływowych, przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków hydrologicznych spowodowanych bardzo ciepłym i suchym latem.
 • Wzrost produkcji z farm wiatrowych Grupy (m.in. na skutek dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino oraz większej wietrzności.
 • Zmniejszenie produkcji energii ze współspalania biomasy jest m.in. pochodną opisanego powyżej remontu jednego bloku w elektrowni systemowej.

W 2015 roku wyprodukowano 3 905 TJ ciepła - nastąpił nieznaczny wzrost w porównaniu z 2014 rokiem, a na poziom produkcji największy wpływ miały:

 • Znacznie wyższa produkcja ciepła spółki Energa Ciepło Kaliskie, spowodowana zmianą charakteru jej działalności.
 • Mniejsza produkcja ciepła przez Energa Kogeneracja oraz spółki Energa Elektrownie Ostrołęka, czego przyczyną była wyższa średnioroczna temperatura w 2015 roku niż w 2014 roku.

Segment Sprzedaży
Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 roku była o 2 proc. wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

W 2015 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Segment uległ zmniejszeniu o 2% w porównaniu do 2014 roku do poziomu 25,7 TWh, co jest efektem:

 • Spadku wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym,
 • Wzrostu sprzedaży detalicznej.

Wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej to efekt:

 • Wzrostu wolumenu sprzedaży do klientów biznesowych, w tym do klientów na rynku słowackim,
 • Większego średniego zużycia energii elektrycznej przez klientów i tym samym wzrostu zużycia energii w Polsce przy nieznacznie mniejszym przeciętnym stanie liczby klientów,
 • Nieznacznie niższy był wolumen sprzedaży do gospodarstw domowych.

Sprzedaż gospodarstwom domowym w 2015 roku stanowiła 32% sprzedaży zafakturowanej do odbiorców końcowych spółki ENERGA-OBRÓT SA (w ujęciu wolumenowym).

Zobacz też