Zarządzanie zasobami ludzkimi

Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo–płacową

Zasady ustalania i monitorowania celów w Grupie Energa

Cele strategiczne zostały ustalone ze spółkami będącymi liderami segmentów i dyrektorami centrów Spółki Energa w procesie uzgodnień i w myśl zasady „od góry do dołu”, według której podstawą do wyznaczania wszystkich celów kadry menedżerskiej objętej systemem są cele strategiczne Grupy. Wartości mierników celów zostały opracowane na podstawie oczekiwań spółki Energa SA, danych budżetowych oraz celów liderów segmentów i dyrektorów centrów. Cele stanowią podstawę dla premiowego wynagradzania menedżerów Grupy Energa.

Świadczenia na rzecz pracowników

W Grupie Energa realizowany jest rozbudowany system świadczeń na rzecz pracowników, z którego podstawowe elementy to:

  • „Taryfa pracownicza” na energię elektryczną,
  • trzykrotnego odpisu podstawowego określonego w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  • Bony okolicznościowe,
  • Pracownicze Programy Emerytalne,
  • Program Dodatkowej Opieki Medycznej,
  • Szkolenia realizowane przez wszystkich pracodawców Grupy Energa;

Stały rozwój naszych pracowników ma na celu przygotowanie do wykonywania zadań, poprawę efektywności, zwiększenie wiedzy, motywacji oraz zaangażowania w pracę

Zobacz też