Otoczenie regulacyjne

Tabela: Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę

Akt prawny Cel zmian prawnych

Ustawa o OZE

Reforma systemu wsparcia OZE

Ustawa o OZE – zmiany

Odroczenie w czasie wejścia w życie nowego systemu wspierania OZE (od 01.07.2016 roku)

Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Wdrożenie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zasad gospodarki wodnej

Projekt tzw. ustawy odległościowej (o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych)

Usystematyzowanie procesu lokalizacji farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

Wdrożenie wymagań Dyrektywy EED

Zobacz też