Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Dane w mln zł

Nota Stan na
31 grudnia 2015
Stan na
31 grudnia 2014
(przekształcone)
Stan na
1 stycznia 2014
(przekształcone)

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

13

12 912

12 315

11 761

Aktywa niematerialne

14

395

393

399

Wartość firmy

15

143

143

157

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

12.3

260

246

245

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

28.1

60

49

31

Pozostałe aktywa długoterminowe

19.1

103

96

57

13 873

13 242

12 650

Aktywa obrotowe

Zapasy

16

513

296

302

Należności z tytułu podatku dochodowego

47

76

43

Należności z tytułu dostaw i usług

28.5.1

1 762

1 551

1 470

Inwestycje w portfel aktywów finansowych

28.4

322

764

567

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

28.1

38

22

13

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

18

1 669

1 932

1 785

Pozostałe aktywa krótkoterminowe

19.2

232

208

146

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

20

-

27

109

4 583

4 876

4 435

SUMA AKTYWÓW

18 456

18 118

17 085

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

21.1

4 522

4 522

4 522

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej

-

-

(2)

Kapitał rezerwowy

21.4

447

447

447

Kapitał zapasowy

21.5

661

607

522

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

21.6, 28.5

6

(17)

27

Zyski zatrzymane

21.7

3 134

2 957

2 520

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej

8 770

8 516

8 036

Udziały niekontrolujące

21.8

44

37

13

8 814

8 553

8 049

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki

28.5.2

2 475

2 390

1 812

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

28.5.2

3 116

3 117

3 120

Rezerwy długoterminowe

24

664

632

549

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12.3

591

553

544

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje długoterminowe

26

531

526

489

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe

28.1

25

32

6

7 402

7 250

6 520

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

877

869

890

Bieżąca część kredytów i pożyczek

28.5.2

203

171

274

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

28.5.2

76

72

70

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

2

50

7

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje

26

161

158

159

Rezerwy krótkoterminowe

24

471

374

444

Pozostałe zobowiązania finansowe

28.1

193

229

235

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

25

257

363

356

Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

20

-

29

81

2 240

2 315

2 516

Zobowiązania razem

9 642

9 565

9 036

SUMA PASYWÓW

18 456

18 118

17 085

Zobacz też