Raport ze stosowania ładu korporacyjnego

W 2015 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie przyjęła do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż wskazane powyżej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, Zarząd Spółki Energa SA przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w powyższym dokumencie, z wyłączeniem:

  1. Zasady szczegółowej I.Z.1.16. oraz IV.Z.2. dotyczących transmisji obrad walnego zgromadzenia,
  2. Zasady I.Z.I.20. dotyczącej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo na stronie internetowej Spółki,
  3. Zasady III.Z.3. w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW,
  4. Zasady szczegółowej I.Z.1.10. dotyczącej publikowania prognoz finansowych.

Dodatkowo, Spółka jest w trakcie analiz następujących zasad: I.Z.1.14, II.Z.1 (wraz z I.Z.1.3), II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.4. Po ich zakończeniu Spółka zaktualizuje stanowisko w zakresie stosowania w/w zasad. Informacja o niestosowaniu przez Energa SA niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przekazana została przez Spółkę w Raporcie EBI w sprawie zasad ładu korporacyjnego w dniu 5 stycznia 2016 roku.

Zobacz też