Obszar finansowy

W ramach obszaru finansowego zidentyfikowanych i ocenionych zostało 41 ryzyk. Maksymalna ekspozycja na ryzyko składa się z 18 ryzyk kluczowych, 21 ryzyk średnich i 2 ryzyk niskich. Stosowane mechanizmy kontrolne powodują mitygację ryzyk do poziomu bieżącej ekspozycji, którą stanowią: 3 ryzyka kluczowe, 21 ryzyk średnich i 17 niskich. Grupa Energa narażona jest w tym obszarze na kluczowe ryzyka w kategorii Rynkowe:

  • Kształtowania polityki cenowej

  • Utraty wolumenu energii elektrycznej na rynku Sprzedaży (dot. niedotrzymania warunków wszelkich umów sprzedażowych zawieranych przez Energa Elektrownie Ostrołęka SA z kontrahentami zewnętrznymi i wewnętrznymi)

Zobacz też