Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży

11.1

10 804

10 590

Koszt własny sprzedaży

11.2

(8 786)

(8 464)

Zysk brutto ze sprzedaży

2 018

2 126

Pozostałe przychody operacyjne

11.5

91

107

Koszty sprzedaży

11.2

(336)

(312)

Koszty ogólnego zarządu

11.2

(344)

(350)

Pozostałe koszty operacyjne

11.6

(149)

(125)

Przychody finansowe

11.7

59

115

Koszty finansowe

11.8

(287)

(313)

Zysk brutto

1 052

1 248

Podatek dochodowy

12

(212)

(239)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

840

1 009

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

(3)

Zysk netto za okres

840

1 006

Przypadający na:

Właścicieli jednostki dominującej

832

982

Udziały niekontrolujące

8

24

Zysk na jedną akcję (w złotych)

22

- podstawowy

2,01

2,38

- rozwodniony

2,01

2,38

Zobacz też