Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014

Wynik netto za okres

840

1 006

Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty

(6)

(47)

Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń

24

(7)

(57)

Odroczony podatek dochodowy

12.3

1

10

Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty

23

(42)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

2

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

28.7

28

(54)

Odroczony podatek dochodowy

12.3

(5)

10

Inne całkowite dochody netto

17

(89)

Całkowite dochody razem

857

917

Przypadające na:

Właścicieli jednostki dominującej

849

893

Udziały niekontrolujące

8

24

Zobacz też