Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
(przekształcone)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk brutto z działalności kontynuowanej

1 052

1 248

Strata brutto z działalności zaniechanej oraz zbycia aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

-

(3)

Korekty o pozycje:

(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych

(1)

10

Amortyzacja

11.2

916

861

Odsetki i dywidendy, netto

241

212

Strata na działalności inwestycyjnej

30

66

30

Zmiany pozycji kapitału obrotowego:

Zmiana stanu należności

30

(235)

(129)

Zmiana stanu zapasów

(214)

7

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

30

(100)

(56)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(15)

14

Zmiana stanu rezerw

30

106

(44)

Podatek dochodowy zapłacony

1 816
(212)

2 150
(198)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 604

1 952

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

13

33

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

(1 602)

(1 469)

Wpływy z lokat powyżej 3 m-cy

14

57

Założenie lokat powyżej 3 m-cy

(14)

(30)

Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu Energa Trading

-

(247)

Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu Energa Trading

442

50

Sprzedaż jednostki zależnej

-

21

Pozostałe

8

5

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(1 139)

(1 580)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

340

950

Spłata pożyczek/kredytów

(240)

(529)

Dywidendy wypłacone

23

(596)

(414)

Odsetki zapłacone

(220)

(242)

Pozostałe

(2)

(9)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(718)

(244)

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(253)

128

Środki pieniężne na początek okresu

18

1 911

1 783

Środki pieniężne na koniec okresu

18

1 658

1 911

Zobacz też