Rok 2015 – najważniejsze dane i wydarzenia

W 2015 roku Grupa Energa wypracowała dobre wyniki finansowe we wszystkich segmentach. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych ma przed sobą stabilne perspektywy rozwoju.

Na wyniki 2015 r. największy wpływ miały:

  • Poprawa w Segmencie Dystrybucji - osiągnięta dzięki wyższej średniej stawce dystrybucyjnej, wyższym przychodom z tytułu opłat przyłączeniowych oraz większemu zapotrzebowaniu na energię.
  • Wzrost w Segmencie Sprzedaży - wypracowany dzięki realizacji wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, przede wszystkim dzięki rozbudowie oferty produktowej dla klientów i niższym kosztom praw majątkowych.
  • Niższe wyniki w Segmencie Wytwarzania - spowodowane warunkami rynkowymi, skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE.

Przychody (mln zł)

EBITDA (mln zł)

EBITDA w podziale na segmenty (mln zł)

Zysk netto (mln zł)

W 2015 roku przychody Grupy wyniosły 10 804 mln zł i były o 2 proc. wyższe niż w 2014 r.

  • Największy wzrost zanotowały przychody z usług dystrybucyjnych i tranzytowych (o 5% r/r),
  • Wzrosły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu (o 171 mln zł),
  • O 268 mln zł niższe były przychody ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej.
Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Zysk z działalności operacyjnej w 2015 roku w stosunku do 2014 roku był niższy o 11%, tj. o 166 mln zł.

  • EBIT był niższy w Segmencie Wytwarzania (o 349 mln zł r/r),
  • Wyższy wynik z działalności operacyjnej zanotował Segment Dystrybucji (o 133 mln zł r/r).

Zysk netto Grupy w 2015 roku wyniósł 840 mln zł, wobec 1 006 mln zł w 2014 r.

Zdarzenia jednorazowe w 2015 roku miały zbliżony wpływ na wynik jak w poprzednim roku.

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

EBITDA Grupy w 2015 roku wyniosła 2 196 mln zł wobec 2 307 mln zł w 2014 roku.

Na spadek wpłynęła przede wszystkim ujemna zmiana EBITDA Segmentu Wytwarzania (spadek o 323 mln zł tj. o 46% r/r.)

Pozytywny wpływ na poziom EBITDA miały:

  • Segment Dystrybucji (wzrost o 152 mln zł, tj. o 10% r/r),
  • Segment Sprzedaży (wzrost o 41 mln zł tj. o 31% r/r).

Udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy:

Najważniejsze wydarzenia

Podział zysku netto Spółki Energa SA za 2014 rok

W 2015 roku akcjonariuszom wypłacono 596 mln zł, czyli 1,44 zł na akcje z zysku za 2014 rok. To 91,7 proc. wypracowanego w 2014 roku jednostkowego zysku netto.

Uruchomienie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW i wielkości kilku boisk piłkarskich. Całkowity koszt projektu wyniósł 81,6 mln zł. Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE Grupa wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

farma fotowoltaniczna o mocy
4 MW

81,6mln zł całkowity koszt projektu

Realizacja instalacji liczników AMI

W 2015 roku ENERGA-OPERATOR SA kontynuowała wdrażanie III etapu AMI, który dotyczy instalacji 450 tys. liczników. Od początku wdrożenia do końca 2015 roku spółka zamontowała w ramach etapów I-III około 802 tys. inteligentnych liczników, co stanowi około 27% wszystkich liczników komunalnych.

w ramach etapów I-III spółka zamontowała

802 tys.

inteligentnych liczników

Wejście do indeksu WIG20

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Energa SA po sesji 20 marca weszły w skład indeksu skupiającego 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Był to wynik rocznej rewizji indeksu, w ramach której zmienia się lista jego uczestników oraz wyznaczane są wielkości pakietów akcji spółek w nim uczestniczących.

Zobacz też