Segment Wytwarzania

Segment Wytwarzanie działa w oparciu o cztery linie biznesowe, a całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy na koniec 2015 roku wynosiła 1,4 GW.

Linie biznesowe Segmentu:

Elektrownia w Ostrołęce

Woda

Wiatr

Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP)

Rozmieszczenie głównych aktywów wytwórczych Grupy Energa

Liderem Segmentu jest spółka Energa Wytwarzanie SA.

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc jest generowana w zróżnicowanych źródłach energii.

W ciągu 2015 roku Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, z czego :

Wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa Energa zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach, elektrowniach wiatrowych i z biomasy.

Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych, 4 farmach wiatrowych, instalacjach spalających biomasę oraz w instalacjach fotowoltaicznych.

0,56 GW – moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w 2015 roku wyprodukowała 1,7 TWh energii elektrycznej brutto.

Zobacz też