Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat w mln zł

w mln zł 2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Przychody ze sprzedaży 10 804 10 590 11 429 11 177 2%
Koszt własny sprzedaży -8 786 -8 464 -9 455 -9 482 -4%
Zysk brutto ze sprzedaży 2 018 2 126 1 974 1 694 -5%
Pozostałe przychody operacyjne 91 107 156 135 -15%
Koszty sprzedaży -336 -312 -294 -308 -8%
Koszty ogólnego zarządu -344 -350 -412 -377 2%
Pozostałe koszty operacyjne -149 -125 -228 -239 -19%
Zysk z działalności operacyjnej 1 280 1 446 1 195 906 -11%
Wynik na działalności finansowej -228 -198 -172 -280 -15%
Udział w zysku (stracie) jednostki stowarzyszonej - - -1 0 -
Zysk brutto 1 052 1 248 1 022 626 -16%
Podatek dochodowy -212 -239 -274 -167 11%
Działalność zaniechana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - -3 -6 -3 1 00%
Zysk netto za okres 840 1 006 743 456 -17%
EBITDA 2 196 2 307 1 965 1 629 -5%

* Dane 2012-2014 przekształcone