Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa

Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa w GWh

2015 2014 2013 2012 Zmiana
2015/2014 (%)
Elektrownie - węgiel kamienny 2 226 3 109 2 944 2 564 -28%
Elektrownie - współspalanie biomasy 609 643 692 541 -5%
Elektrociepłownie - węgiel kamienny 131 153 144 201 -15%
Elektrociepłownie - biomasa 24 20 0 12 19%
Elektrownie - woda 687 837 1 008 733 -18%
Elektrownia szczytowo-pompowa 37 34 29 22 8%
Elektrownie - wiatr 419 308 151 - 36%
Elektrownie - fotowoltaika 4 - - - 1 00%
Produkcja energii razem 4 136 5 103 4 967 4 072 -19%
w tym z OZE 1 743 1 808 1 851 1 285 -4%