Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Dane w mln zł

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
Udziały niekontro-
lujące
Razem kapitał własny
Nota Kapitał podstawowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Zyski zatrzymane Razem

Nota

21.2

21.4

21.5

21.6, 28.7

21.7

21.8

Na dzień 1 stycznia 2015

4 522

-

447

607

(17)

2 957

8 516

37

8 553

Zyski i straty aktuarialne z tytułu
programów określonych świadczeń

24

-

-

-

-

-

(6)

(6)

-

(6)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

28.7

-

-

-

-

23

-

23

-

23

Zysk netto za okres

-

-

-

-

832

832

8

840

Suma całkowitych dochodów za okres

-

-

-

-

23

826

849

8

857

Podział zysków/pokrycie straty lat ubiegłych

-

-

-

54

-

(54)

-

-

-

Wypłata dywidendy

23

-

-

-

-

-

(596)

(596)

-

(596)

Nabycie akcji i udziałów jednostek zależnych

-

-

-

-

1

1

(1)

-

Na dzień 31 grudnia 2015

4 522

-

447

661

6

3 134

8 770

44

8 814

Na dzień 1 stycznia 2014

4 522

(2)

447

552

27

2 520

8 036

13

8 049

Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń

24

-

-

-

-

-

(47)

(47)

-

(47)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

2

-

-

-

-

2

-

2

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

28.7

-

-

-

-

(44)

-

(44)

-

(44)

Zysk netto za okres

-

-

-

-

-

982

982

24

1 006

Suma całkowitych dochodów za okres

-

2

-

-

(44)

935

893

24

917

Podział zysków/ pokrycie straty lat ubiegłych

-

-

-

85

-

(85)

-

-

-

Wypłata dywidendy

23

-

-

-

-

-

(414)

(414)

-

(414)

Zbycie udziałów jednostek zależnych

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Na dzień 31 grudnia 2014

4 522

-

447

607

(17)

2 957

8 516

37

8 553

Zobacz też