Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w mln zł 2015 2014* 2013* 2012* Zmiana
2015/2014 (%)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 604 1 952 2 007 1 335 -18%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 139 -1 580 -2 648 -1 315 28%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -718 -244 1 101 742 > -1 00%
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych -253 128 460 762 > -1 00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 658 1 911 1 783 1 323 -13%

* Dane 2012-2014 przekształcone